නියැදියක් ඉල්ලන්න

අපගේ වයින් හෝ ස්ප්‍රීතු බෝතල්වල නියැදියක් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේද? කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න, ඔබට අවශ්‍ය බෝතලය (ය) සඳහන් කරන්න.

ඔබට qltglass@126.com / + 86-15852141369 යන දුරකථන අංකයට ඇමතිය හැකිය