උපුටා දැක්වීමක් ඉල්ලන්න

අපගේ වයින් හෝ ස්ප්‍රීතු බෝතල් වලින් එකක් ලබා ගැනීමට කැමතිද? 

කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න, එවිට අපි ඔබ වෙනුවෙන් මිල සහ නිෂ්පාදන විස්තර ලබා දෙන්නෙමු.

ඔබට qltglass@126.com / + 86-15852141369 අමතන්න